Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:308

Utkom från trycket den 5 april 2011
utfärdad den 24 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:96.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

undersökningar om effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet

 
 

Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05)

 

undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde avförändringar i trafikförsäkringen

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:308

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)