Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:382

Utkom från trycket den 19 april 2011
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

114. tillsyn enligt 11 kap. 2 och 3 §§ plan- och bygglagen (2010:900) om tillsynen gäller frågor om byggprodukters lämplighet eller utsläppande på marknaden enligt någon av bestämmelserna i 8 kap. 19–21 §§ samma lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § den lagen

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:382

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)