Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:420

Utkom från trycket den 28 april 2011
utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:308.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)

 

undersökning om straffmätning i vissa brottmål där påföljden har bestämts till fängelse i minst två år

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömd a (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård

 
 

 

 

 

Statens skolverk

 

internationella undersökningar inom skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

nationella undersökningar inom skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringska ssans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedlingens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar som rör systemet för kommunalekonomisk utjämning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av vissa nyanlända invandrares etablering i Sverige

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)

 

undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Ungdomsstyrelsen

 

undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden

 
 
 

undersökning av ungas kulturutövande

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskap liga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt utredning hos verket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom sluten vård

 
 

 

 

29. tillsyn över hälsoskyddet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

40. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

57. tillståndsgivning och tillsyn enligt bilskrotningsförordningen (2007:186) och tillsyn i fråga om bilskrotningsverksamhet enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) samt utredning och tillsyn enligt avgasreningslagen (2011:318), drivmedelslagen (2011:319), avgasreningsförordningen (2011:345) och drivmedelsförordningen (2011:346)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

82. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt tillsyn i fråga om genetiskt modifierade organismer enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om tillstånd och anmälan för en allmän beskrivning av de genetiskt modifierade organismerna, för uppgift om vem som bedriver den verksamhet som omfattas av ärendet och dennes adress, för uppgift om verksamhetens syfte och var verksamheten bedrivs, för uppgift om klassificering i riskkategori, för uppgift om skyddsåtgärder, för planer för övervakning av de genetiskt modifierade organismerna och för nödsituationer samt för sådan riskbedömning som avses i 1 kap. 6 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och 7 § förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer eller uppgifter som en ansvarig myndighet har fått i enlighet med artikel 4, 9 eller 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer3) och som omfattas av de begränsningar i sekretessen som följer av artikel 16 samma förordning

3)

EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

 

 

 

92. tillsyn över vattenverksamhet enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

110. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om växtskyddsmedel och biocidprodukter enligt bestämmelserna om bekämpningsmedel och tillsyn i miljöbalken, förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel, förordningen (2000:338) om biocidprodukter och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors och djurs hälsa, miljön eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt beslut i ärenden eller i ärenden om godkännande eller registrering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter för en allmän beskrivning av produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse

 

 

 

124. utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier samt tillsyn i fråga om elektriska och elektroniska produkter och batterier enligt miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Avfall

 

40, 44

 

Avgasrening

 

57

 

Batterier

 

124

 

Bekämpningsmedel

 

110

 

Beredskapslagring

 

26

 

Beredskapsplanering

 

86, 123

 

Bevakningsföretag

 

85

 

Bilskrotning

 

57

 

Biluthyrning

 

73

 

 

 

Djur

 

30, 97

 

Drivmedel

 

57

 

Dryckesförpackningar

 

96

 

 

 

Lotterier

 

21

 

Läkemedel

 

16, 28, 33, 126

 

Läkemedelslagen

 

33

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:420

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser

– hälsoskydd,

– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,

– genetiskt modifierade organismer,

– vattenverksamhet,

– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och

– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)