Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:494

Utkom från trycket den 24 maj 2011
utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

dels att rubriken närmast efter rubriken till 35 kap. ska lyda ”Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m.”,

dels att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Kontaktförbud

5 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:494

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)