Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:606

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.

dels att 36 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 34 kap. 10 a §, samt närmast före 34 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

10 a §

Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet2) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

2)

EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

  1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,

  2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

  3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, eller

  4. ärende om förvaltarskap.

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

  1. äktenskapsmål,

  2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket,

  3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller

  4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:606

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)