Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:673

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 2, 5 och 7 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2010:1766.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Arbetsmiljöverket

 

– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Försäkringskassan

 

– handlingar i försäkringsärenden,

 
 

– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,

 
 

– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Försvarsmakten

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

– handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

Kommerskollegium

 

– ansökningar och andra handlingar i licensärenden om import och export av varor

 

 

 

Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:

 • bankregistret som förs av Bolagsverket,

 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),

 • diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),

 • diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),

 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,

 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,

 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,

 • filialregistret som förs av Bolagsverket,

 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,

 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,

 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,

 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,

 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,

 • registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,

 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och

 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.

2) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2011:420.

Myndighet

 

Undersökning

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsen det och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden

 
 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Livsmedelsverket

 

undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

länsstyrelserna

 

undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

 

 

 

Statens skolinspektion

 

undersökning av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringsk assans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedling ens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar som rör systemet för kommunalekonomisk utjämning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av vissa nyanlända invandrares etablering i Sverige

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

24. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom jordbrukets, rennäringens och fiskets områden hos Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Sametinget, Kustbevakningen och länsstyrelser

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden, med undantag för beslut i ärenden om exportbidrag, produktionsbidrag och stöd till marknadsföring

 

 

 

100. utredning enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor eller enligt motsvarande äldre föreskrifter, särskild utredning som har tillsatts av regeringen för att utreda en sådan olycka som avses i 2 § samma lag samt tillsyn hos Statens haverikommission

 

sekretessen gäller inte i ärenden som avses i 29 kap. 12 a och 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

 

 

 

104. tillståndsgivning och tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

Sakregister till bilagan4)

4)

Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Fiskeriverket” tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Film

 

98

 

Fjärrvärme

 

90

 

 

 

Hamnskydd

 

118

 

Havs- och vattenmyndigheten

 

24

 

Humanläkemedel

 

33

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:673

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)