Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:743

Utkom från trycket den 21 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 1 § och 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

1 §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hos

2)

Senaste lydelse 2010:866.

 1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567) eller 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) samt i andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild,

 2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, eller

 3. Statens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 §

3) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

3)

Senaste lydelse 2010:866.

 1. mål om kollektivavtal, och

 2. mål om tillämpningen av

  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,

  • lagen (1982:80) om anställningsskydd,

  • 6 kap. 712 §§ skollagen (2010:800),

  • 3133 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,

  • 411 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,

  • 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

  • 37 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, eller

  • 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:743

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSSOHN LILJEROTH
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)