Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:744

Utkom från trycket den 21 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att övergångsbestämmelsen till lagen (2010:208) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.

  1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

  2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:744

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)