Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:774

Utkom från trycket den 21 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende hos en statlig myndighet om innehav av

2)

Senaste lydelse 2009:1419.

  1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,

  2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller

  3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, central värdepappersförvarare, betalningsinstitut eller institut för elektroniska pengar.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:774

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)