Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:779

Utkom från trycket den 16 juni 2011
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Bet. 2010/11:TU28, rskr. 2010/11:286.

dels att ingressen i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att 17 kap. 4 a § i stället för dess beteckning enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag ska betecknas 17 kap. 4 b §,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 4 a § enligt lagen (2011:553) om ändring i nämnda lag i stället ska sättas närmast före nya 17 kap. 4 b §.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

  • dels att 17 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

  • dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a §, samt närmast före 17 kap. 4 b § och 29 kap. 12 a § två nya rubriker av följande lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)