Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:864

Utkom från trycket den 30 juni 2011
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 6 §, 36 kap. 3 och 8 §§, rubriken till 36 kap., rubriken närmast efter rubriken till 36 kap. och rubriken närmast före 36 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.

Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

 • folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),

 • utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),

 • forskning och statistik (24 kap.),

 • hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),

 • socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),

 • skatt, tull, m.m. (27 kap.),

 • socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),

 • transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),

 • tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),

 • annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),

 • annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),

 • Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.),

 • utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),

 • verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),

 • vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),

 • utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),

 • totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),

 • personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och

 • övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).

Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m.

Vissa mål och ärenden hos domstol samt vissa fall av medling

Vissa fall av medling

Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd för uppgift som en part har lämnat till en medlare eller ett biträde till denne vid medling i ett mål där förlikning om saken är tillåten, om parten har gjort förbehåll om det.

Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet vid medling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, om parten har gjort förbehåll om det.

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:864

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)