Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:948

Utkom från trycket den 19 juli 2011
utfärdad den 7 juli 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:673.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Utredningen om assistansersättningens kostnader (S 2011:04)

 

undersökningar om utnyttjandet och kostnadsutvecklingen, inklusive orsakerna till denna, av den statliga assistansersättningen

 
 

Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05)

 

undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:948

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)