Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:961

Utkom från trycket den 23 augusti 2011
utfärdad den 11 augusti 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:948.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Bostadstaxeringsutredningen (Fi 2011:03)

 

undersökningar av fastighetstaxering och beskattning av bostäder

 
 

Boverket

 

undersökning av byggnaders tekniska utformning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:961

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)