Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1025

Utkom från trycket den 4 oktober 2011
utfärdad den 22 september 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:961.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)

 

undersökningar om effekter av förändringar inom företagsskatteområdet

 
 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsen det och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden

 
 

 

 

 

sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområ det samt om inkomst- och förmögenhets fördelning

 
 

Socialstyrelsen

 

undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt

 
 
 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

 
 

 

 

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringsk assans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringsk assans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedling ens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar som rör systemet för kommunalekonomisk utjämning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av vissa nyanlända invandrares etablering i Sverige

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av den omreglerade apoteksmarknaden

 
 
 

undersökningar av tilllämpningen av bestämmelserna om timkostnadsnorm inom rättshjälpsom rådet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Stiftelse- och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)

 

undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Stockholms universitet

 

utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar

 
 

 

 

 

Åklagarmyndigheten

 

undersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättn ing som medför nedsatt arbetsförmåg a m.m. (A 2011:03)

 

undersökning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 
 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

40. tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 
 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)