Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1113

Utkom från trycket den 22 november 2011
utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1)

Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.

dels att 26 kap. 1 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 kap. 10 a §, samt närmast före 26 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

2) Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

2)

Senaste lydelse 2010:208.

Med socialtjänst förstås i denna lag

  1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,

  2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, och

  3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också

  1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och

  2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.

Med socialtjänst jämställs

  1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,

  2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

  3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet, och

  4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Utredningar avseende vissa dödsfall

10 a §

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

15 §

Den tystnadsplikt som följer av 5 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1113

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)