Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1202

Utkom från trycket den 9 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.

10 §

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1202

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)