Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1217

Utkom från trycket den 9 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.

4 §

    Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

  1. för uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i tvisten försämras om uppgiften röjs, och

  2. för uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 2 i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1217

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)