Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1544

Utkom från trycket den 23 december 2011
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2)

Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

2 §

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

  1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

  2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

  3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

  4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

  5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

  6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar, och

  7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1544

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)