Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:40

Utkom från trycket den 7 februari 2012
utfärdad den 26 januari 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2011:1025.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)

 

undersökningar om effekter av förändringar inom företagsskatteområdet

 
 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkring ens effekter på arbetsmarknaden

 
 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:40

1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)