Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:48

Utkom från trycket den 14 februari 2012
utfärdad den 2 februari 2012.

Regeringen föreskriver att 2 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2011:673.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

Rikspolisstyrelsen

 

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar angående brottslig verksamhet som förs med stöd av polisdatalagen,

 
 

– framställningar om fingeravtrycksundersökning, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter

 

– patientjournaler,

– läkarvårdskvitton, och

 
 

– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök

 

 

 

 

 

Tullverket

 

– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,

 
 

– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och

 
 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

åklagarmyndigheter

 

– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,

 
 

– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt polisdatalagen (2010:361),

 
 

– utdrag ur vägtrafikregistret, och

 
 

– rekvisitioner av sådana utdrag

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:48

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 1416 §§ polisdatalagen (1998:622).

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)