Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:147

Utkom från trycket den 3 april 2012
utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 kap. 2 § och 35 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.

2 §

2) Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 7 § 1 eller 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

2)

Senaste lydelse 2010:369.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till

 1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

 2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet, eller

 3. sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 1 kustbevakningsdatalagen (2012:145).

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

10 §

3) Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut

3)

Senaste lydelse 2010:369.

 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,

 3. enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1998:621) om misstankeregister,

  • polisdatalagen (2010:361),

  • lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

  • lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,

  • kustbevakningsdatalagen (2012:145),

  • förordningar som har stöd i dessa lagar, eller

 4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:147

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)