Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:164

Utkom från trycket den 17 april 2012
utfärdad den 4 april 2012.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2012:99.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)

 

undersökningar om effekter av förändringar inom företagsskatteområdet

 
 

Inspektionen för socialförsäkringen

 

undersökningar av rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkringsområdet och om utnyttjandet av socialförsäkringen

 
 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

 

uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden

 
 

 

 

 

Myndigheten för vårdanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och arbetsmarknadsutfallet av sådana utbildningar samt om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna

 
 

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt de offentliga välfärdssystemen

 
 

 

 

 

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2010:1139.

– Justitiekanslern,

– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

– kriminalvårdens myndigheter,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:164

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)