Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:324

Utkom från trycket den 11 juni 2012
utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.

1 §

2) Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

2)

Senaste lydelse 2011:606.

 1. ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,

 2. ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

 3. ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken, eller

 4. ärende om förvaltarskap.

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

 1. äktenskapsmål,

 2. mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket,

 3. ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,

 4. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/20003)

  3)

  EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

  eller ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen,

 5. mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet4)

  4)

  EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

  , eller

 6. mål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:324

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)