Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:351

Utkom från trycket den 13 juni 2012
utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

3 §

1) Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2009:1025.

Myndigheter

Register

allmänna domstolar

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

allmänna förvaltningsdomstolar

 

diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

 

 

 

Försvarsunderrättelsedomst olen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

polismyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

Regeringskansliet

 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksa mhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

 

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

åklagarmyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

 

7 §

2) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

2)

Senaste lydelse 2012:164.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Statens institutionsstyrelse

 

undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens medieråd

 

undersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och mediereglering

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolinspektion

 

undersökning av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet

 
 

4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket

 
 

 

 

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsver ket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt utredning hos verket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård

 
 

 

 

44. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

46. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken eller enligt till miljöbalken anslutande förordningar eller enligt EG-förordningar inom samma område

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan4)

4)

Ändringen innebär bl.a. att orden ”Byggnadstillstånd” och ”Byggnadsverksamhet” tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Brandfarliga varor

 

56

 

Byggprodukter

 

114

 

 

 

Materielleveranser

 

95

 

Medicintekniska produkter

 

16, 33

 

Miljöavgift

 

67

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)