Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:610

Utkom från trycket den 9 oktober 2012
utfärdad den 27 september 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2012:460.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)

 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och tidigare lydelse

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Åklagarmyndigheten

 

undersökningar som genomförs vid Åklagarmyndighet ens utvecklingscentrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Översyn av de arbetsmarknadspolitisk a insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga m.m. (A 2011:03)

 

undersökning av de arbetsmarknadspolitisk a insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 
 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

44. tillsyn över sådan dumpning och förbränning av avfall som anges i 15 kap. 31 § miljöbalken

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

64. stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

74. stöd enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser eller enligt motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

134. stöd enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär bl.a. att orden ”Arbetsförmedlingen”, ”Kulturtidskrifter” och ”Litteraturstöd” tagits bort ur förteckningen.

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Allvarliga kemikalieolyckor

 

108

 

Arbetslivsforskning

 

9, 66

 

 

 

Krisberedskap

 

31, 123

 

Kustbevakningen

 

24

 

 

 

Larmanläggningar

 

94

 

Livsmedel

 

28, 107, 109

 

 

 

Post- och telestyrelsen

 

99

 

Presstödsnämnden

 

64

 

Prisreglering, hos regeringen

 

1

 

 

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24

 

Statens kulturråd

 

74

 

Statens musikverk

 

134

 

Statligt tandvårdsstöd

 

128

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:610

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)