Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:634

Utkom från trycket den 6 november 2012
utfärdad den 25 oktober 2012.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2012:610.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Presstödsnämnden

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)

 

undersökning om straffmätning i vissa brottmål där påföljden har bestämts till fängelse i minst två år

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

10 §

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2012:164.

– hyres- och arrendenämnder,

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

– Justitiekanslern,

– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

– Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

– Länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,

– Migrationsverket,

– Statens institutionsstyrelse,

– Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

– Statens kriminaltekniska laboratorium,

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

– Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

Bilaga3)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet

 
 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Revisorsnämnden

 

103

 

Riksgäldskontoret

 

65, 135

 

Risk- och sårbarhetsanalys

 

123

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:634

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)