Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:765

Utkom från trycket den 7 december 2012
utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.

2 §

2) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

2)

Senaste lydelse 2011:1544.

  1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

  2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

  3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

  4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

  5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

  6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

  7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen, och

  8. lagen (1998:620) om belastningsregister.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:765

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)