Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:770

Utkom från trycket den 7 december 2012
utfärdad den 22 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.

Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:770

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)