Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:812

Utkom från trycket den 11 december 2012
utfärdad den 29 november 2012.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2012:634.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

AKKA-utredningen (A 2011:06)

 

undersökningar om åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare

 
 

Bostadsbeskattningskommittén (Fi 2012:04)

 

undersökningar av beskattning av bostäder och av fastighetstaxering

 
 

Bostadstaxeringsutredn ingen (Fi 2011:03)

 

undersökningar av fastighetstaxering och beskattning av bostäder

 
 

 

 

 

Påföljdsutred ningen (Ju 2009:11)

 

undersökning om straffmätning i vissa brottmål där påföljden har bestämts till fängelse i minst två år

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i - Justitiedepartementet om långtidsdömd a (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområ det, om inkomst- och förmögenhets fördelning samt om fördelningseffekte r av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 

Rikspolisstyrelsen

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområ det samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning

 
 

Smittskyddsinstitutet

 

undersökningar om samhällskostnader till följd av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens samt om effekter av motåtgärder i fråga om spridning av infektionssjukdomar

 
 

Socialstyrelsen

 

undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt

 
 
 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

 
 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär att orden ”Myndigheten för utländska investeringar i Sverige” har tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

9

 

Måttenheter

 

76

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:812

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)