Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:850

Utkom från trycket den 14 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:765) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.

2)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).

2 §

3) Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

3)

Senaste lydelse 2011:1544.

  1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

  2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,

  3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,

  4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

  5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

  6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,

  7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,

  8. lagen (1998:620) om belastningsregister, och

  9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)