Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:22

Utkom från trycket den 5 februari 2013
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 24 januari 2013.

Regeringen föreskriver1) i fråga om personuppgiftsförordningen (1998:1191)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

dels att 10 § ska upphöra att gälla,

dels att 11 § ska ha följande lydelse.

Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:22

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)