Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:49

Utkom från trycket den 26 februari 2013
utfärdad den 14 februari 2013.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2012:812.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

Ungdomsstyrelsen

 

undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor

 
 
 

undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

10 §

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2012:634.

– nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,

– patientnämnder,

– polismyndigheter,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:49

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Maria Hellberg
(Justitiedepartementet)