Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:204

Utkom från trycket den 30 april 2013
utfärdad den 18 april 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

10 §

1) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

1)

Senaste lydelse 2013:49.

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,

– Inspektionen för vård och omsorg,

– Justitiekanslern,

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

40. tillståndsgivning vid sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 66 b §§ miljöbalken och för hantering av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927) eller motsvarande äldre föreskrifter samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall enligt miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13)

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgifterna bör lämnas ut

 

 

 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Industrigarantilån

 

75

 

Inspektionen för vård och omsorg

 

58, 133

 

Investeringar

 

9, 90

 

 

 

Småföretagsstöd

 

75

 

Socialstyrelsen

 

31, 58, 123

 

Statens energimyndighet

 

9

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:204

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)