Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:289

Utkom från trycket den 21 maj 2013
utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.

2) Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt

2)

Senaste lydelse 2012:736.

  1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

  2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

  3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

  4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

  5. lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument,

  6. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

  7. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning, eller

  8. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den uppgiftsskyldige, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:289

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)