Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:364

Utkom från trycket den 4 juni 2013
utfärdad den 23 maj 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2013:49.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11)

 

undersökning om straffmätning i vissa brottmål där påföljden har bestämts till fängelse i minst två år

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Rikspolisstyrelsen

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

 
 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Beredskapsplanering

 

86, 123

 

Bevakning

 

136

 

Bevakningsföretag

 

85

 

 

 

Farligt gods

 

50

 

Fartyg

 

36, 136

 

Fastighetsmäklare

 

104

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:364

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)