Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:661

Utkom från trycket den 9 juli 2013
utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2013:364.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Skatteförenklingsutredningen (Fi 2012:09)

 

undersökningar om inkomstbeskattning av enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

 
 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning

 
 

 

 

 

Ungdomsstyrelsen

 

undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor

 
 
 

undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Universitets- och högskolerådet

 

undersökning om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent 5

 
 
 

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar

 
 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2013:204.

– Arbetsförmedlingen,

– Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,

– Centrala studiestödsnämnden,

Bilaga3)

Verksamheten består i

 

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

66. stöd som handhas av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

 

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Fordonslagen

 

116

 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

 

66

 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

 

66

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:661

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)