Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:662

Utkom från trycket den 9 juli 2013
utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

1)

Senaste lydelse 2013:661.

– Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,

– Kriminalvården,

– Kronofogdemyndigheten,

– polismyndigheter,

– Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,

– Rikspolisstyrelsen,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:662

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)