Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:730

Utkom från trycket den 1 oktober 2013
utfärdad den 19 september 2013.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2013:661.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Brottsförebyggande rådet

 

kriminologiska undersökningar

 
 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)

 

undersökningar om effekter av förändringar inom företagsskatteområdet

 
 

 

 

 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Konjunkturinstitutet

 

undersökningar för framställning av prognoser om bruttonationalprodukten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar inom det miljöekonomiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena

 
 
 

undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen

 
 

Konsumentverket

 

undersökningar av produktrelaterade olycksfall

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Myndigheten för vårdanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar

 
 
 

undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna

 
 

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt de offentliga välfärdssystemen

 
 

 

 

 

Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05)

 

undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen (Fi 2013:01)

 

undersökningar om rederiernas skatte- och bokföringsvariabler och om brutto- och nettotonnage på rederiers fartyg

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)

 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och tidigare lydelse

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338)

 
 

Sakregister till bilagan

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Bolag, statligt

 

10

 

Boverket

 

65, 137

 

Brandfarliga varor

 

56

 

 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

9

 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 

12, 137

 

Styrgruppen för Food from Sweden

 

9

 

 

 

Teknisk kontroll

 

12

 

Tekniskt bedömningsorgan

 

137

 

Tekniskt bistånd

 

19

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:730

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)