Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:765

Utkom från trycket den 22 oktober 2013
utfärdad den 10 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 28 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende om

2)

Senaste lydelse 2009:677.

  1. inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den som har varit riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet,

  2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,

  3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare,

  4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor, eller

  5. stöd för övergång till förvärvsarbete för den som har varit riksdagsledamot.

Sekretess gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:765

Denna lag träder i kraft den l maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)