Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1139

Utkom från trycket den 27 december 2013
utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.

Bilaga2)

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

 

Verksamhet

 

 

 

Handelshögskolan i Stockholm

 

statligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046)

 

Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolag

 

all verksamhet

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1139

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)