Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:4

Utkom från trycket den 28 januari 2014
utfärdad den 16 januari 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2013:931.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

AKKA-utredningen (A 2011:06)

 

undersökningar om åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare

 
 

Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)

 

undersökningar av hur tilllämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt

 
 

Bostadsbeskattningskommittén (Fi 2012:04)

 

undersökningar av beskattning av bostäder och av fastighetstaxering

 
 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:4

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)