Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:4

Utkom från trycket den 28 januari 2014
utfärdad den 16 januari 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2013:931.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

AKKA-utredningen (A 2011:06)

 

undersökningar om åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare

 
 

Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)

 

undersökningar av hur tilllämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt

 
 

Bostadsbeskattningskommittén (Fi 2012:04)

 

undersökningar av beskattning av bostäder och av fastighetstaxering

 
 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:4

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)