Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:6

Utkom från trycket den 28 januari 2014
utfärdad den 16 januari 2014.

Regeringen föreskriver att det i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:6

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)