Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:29

Utkom från trycket den 4 februari 2014
utfärdad den 23 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140.

Bilaga2)

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

 

 

Ingenjörshögskolan i Jönköping aktiebolag

 

all verksamhet

 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping aktiebolag

 

all verksamhet

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:29

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)