Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:69

Utkom från trycket den 25 februari 2014
utfärdad den 13 februari 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2014:4.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik

 
 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

 

undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor

 
 
 

undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling

 
 

Myndigheten för vårdanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

 

 

 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

universitet och högskolor

 

undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

141. tillsyn, utredning och planering hos Skogsstyrelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/ 2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden3)

3)

EUT L 295, 12.11.2010, s. 23 (Celex 32010R0995).

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

142. stöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

143. stöd enligt förordningen (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Försvarsuppfinningar

 

43

 

Försäkringskassan

 

142, 143

 

Försörjningsberedskap

 

63

 

 

 

Skogsodlingsmaterial

 

39, 81

 

Skogsstyrelsen

 

39, 141

 

Skogsvård

 

18, 81

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:69

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)