Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:131

Utkom från trycket den 1 april 2014
utfärdad den 20 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

10 §

1) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

1)

Senaste lydelse 2013:931.

– Försäkringskassan,

– Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16), när det gäller verksamhet som avser bemanning av Polismyndigheten,

– hyres- och arrendenämnder,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:131

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)