Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:160

Utkom från trycket den 8 april 2014
utfärdad den 27 mars 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2014:69.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedlingens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar som rör systemet för kommunalekonomisk utjämning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av vissa nyanlända invandrares etablering i Sverige

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av den omreglerade apoteksmarknaden

 
 
 

undersökningar av tilllämpningen av bestämmelserna om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 
 

undersökningar om kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser till personer med ekonomiskt bistånd som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen

 
 
 

undersökningar om Socialstyrelsens utredningsverksamhet avseende vissa dödsfall

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera stöd för yrkesintroduktionsanställningar

 
 

Stiftelse- och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)

 

undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:160

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)