Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:223

Utkom från trycket den 29 april 2014
Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden;
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211.

2)

Lagen omtryckt 2002:911.

4 §

Rätten får besluta att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader om en målsägandes talan har ogillats men han eller hon hade särskild anledning att få saken prövad och det även i övrigt finns skäl för en sådan fördelning. Detta gäller dock endast om frågan om brott har prövats av en jury.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:223

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)