Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:277

Utkom från trycket den 20 maj 2014
utfärdad den 30 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.

5 §

2) Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om innehav av

2)

Senaste lydelse 2011:774.

  1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,

  2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller

  3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, central värdepappersförvarare, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:277

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)