Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:344

Utkom från trycket den 27 maj 2014
utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.

9 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/20032) finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.

2)

EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)