Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:416

Utkom från trycket den 11 juni 2014
utfärdad den 28 maj 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2014:160.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Boverket

 

undersökning av byggnaders tekniska utformning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Inspektionen för socialförsäkringen

 

undersökningar av rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkringsområdet och om utnyttjandet av socialförsäkringen

 
 

 

 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

 

undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar

 
 
 

undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna

 
 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Presstödsnämnden

 

undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad

 
 
 

undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden

 
 
 

undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Skatteverket

 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning

 
 

 

 

 

Statens skolverk

 

nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Stockholms universitet

 

utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar

 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten

 

undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

undersökningar om effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet

 
 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

 

 

 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Åklagarmyndigheten

 

undersökningar som genomförs vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamheten

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:416

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)